Kefalet Sigortası

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan düzenleme ile firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkân tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

 Kefalet Sözleşmesinin en önemli özelliği , hali hazırda firmaların devlet kurumların da bulunan teminat mektuplarını, Kefalet Sözleşmesi ile değiştirerek, banka gayrinakdi  limitlerini rahatlatmasına yardımcı olmaktadır. Firmamız firmaların açılan gayrinakdi kredi limitini akreditife ( L/C ) çevirmeleri durumunda, ticaret finansmanı da sağlayabiliyoruz.

Teminat Türleri ve Tanımlar

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, bu sigorta kapsamında sunulan teminatların tanımları aşağıdaki gibidir.

  • Avans Ödeme Teminatı: Bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödeme alan tarafın, lehtara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve avansın geri ödenmemesi riskine karşı teminat sağlar. 
  • Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür. 
  • İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı: Sigorta ettirenin ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihaleyi kazanması halinde sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi, ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar. 
  • Ödeme Teminatı: Tüm taşeronlara ve işçilere yapılacak ödemelerin yapılmamasına karşı teminat sağlar.
  • Performans Teminatı: Proje sahibinin yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar. Sigorta ettirenin yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, sigortacı yeni bir yüklenici ile anlaşıp işin tamamlanmasını da sağlayabilir.
  • Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
  • Kamu İhaleleri Teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde teminatın gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür. Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir.
  • Kamu Alacakları Teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız – şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.

 

Yalnız Kefalet Sözleşmesinin en önemli özelliği , hali hazırda firmaların devlet kurumların da bulunan teminat mektuplarını, Kefalet Sözleşmesi ile değiştirerek, banka gayrinakdi limitlerini rahatlatmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca firmaların açılan gayrinakdi kredi limitini akreditife ( L/C ) çevirmeleri durumunda, ticaret finansmanlarını da yapmalarına destek oluyoruz.

Bu işlem için firmadan sadece Talep Formunu doldurarak bize dönüş yapmaları yeterli olmaktadır.

Bizim yapacağımız araştırma sonucunda, firma uygun görülürse, hemen anlaşmalar imzalanıp, Kefalet Poliçesi hazırlanır. Bunun için firmadan teminat ve ipotek istenmez.

Devlet kurumlarıyla yazışma bizim yönlendirdiğimiz şekilde yapılır ve Kefalet Sözleşmesi verilerek, Teminat Mektubu iade alınır.

Fiyatlandırma; kuruma göre, miktara göre, vadeye göre değişir.

Komisyon miktarımız, sigorta şirketinin talep ettiği fiyatlandırmanın içinde olup, bize sigorta şirketi tarafından ödenir.

Kurumlara her hangi bir ihale sonucu verilecek Geçici Teminat Mektubu, Kati Teminat Mektubu ve Avans Mektubu , bu sistemle firmalara temin edilir.